Bescherming van de persoonsgegevens

Door een offerte of een contract met Profile Group te ondertekenen, verklaart de Klant uitdrukkelijk dat hij/zij op de hoogte is van het beleid van Profile Group inzake de bescherming van persoonsgegevens en stemt hij/zij er bijgevolg mee in dat Profile Group zijn/haar persoonsgegevens zal verwerken in overeenstemming met de principes en procedures die daarin zijn bepaald. Hij/zij stemt er eveneens mee in dat de persoonsgegevens die Profile Group in het kader van de uitoefening van haar diensten inzake rekrutering en/of loopbaanbeheer aan zijn/haar bedrijf zal doorgeven, worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

De bescherming van persoonsgegevens is essentieel voor Profile Group. Daarom willen we u op de hoogte houden van de gegevens die wij verwerken, hoe en waarom wij deze inzamelen, hoe wij ze beschermen en wat uw rechten zijn. 

Welke gegevens behandelen wij?

  1. Persoonlijke identificatiegegevens, zoals naam en adres;
  2. Elektronische identificatiegegevens, zoals e-mailadres, gsm-nummer en cookies;
  3. Informatie betreffende de huidige baan;
  4. Informatie betreffende de rekrutering;
  5. Gegevens betreffende de organisatie van het werk;
  6. Gegevens m.b.t. veiligheid, zoals het wachtwoord. 

Hoe worden uw gegevens verkregen?

  1. E-mail 
  2. Telefonisch / persoonlijk onderhoud 

Waarom verwerken wij uw gegevens

Profile Group verwerkt deze gegevens om zijn service met betrekking tot rekrutering en loopbaanbeheer te verlenen, om sollicitaties te versturen en om zijn diensten en communicatietools voortdurend te verbeteren. 

Uw rechten

Door het sturen van een gedateerde en ondertekende aanvraag – ook elektronisch – via post of e-mail naar dpo@profilegroup.com samen met een kopie van uw identiteitsbewijs, kunt u van Profile Group gratis een kopie verkrijgen – ook elektronisch – van alle persoonsgegevens die betrekking hebben op u en indien nodig de gegevens wissen die niet correct of volledig zijn of de verwerking ervan beperken. Aanvragen worden binnen een maand na ontvangst ervan verwerkt. 

Bescherming van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden in België verwerkt en in een datacenter in Duitsland opgeslagen. Profile Group neemt alle gepaste technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen, in het bijzonder tegen bewerking en toegang door onbevoegden, en doet alle mogelijke moeite om ervoor te zorgen dat deze maatregelen zo up-to-date mogelijk zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige kennis, de kosten voor de uitvoering en de aard, het bereik, de context en het doel van het gebruik van de gegevens en de risico’s voor alle betrokken personen. 

Persoonlijke gegevens van kandidaten

Wanneer Profile Group gegevens aan een derde partij overdraagt, zoals een bedrijf dat Profile Group heeft aangesteld voor rekrutering en/of loopbaanbeheer, neemt Profile Group alle redelijke maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te bewaken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Anderzijds verbindt de derde partij zich ertoe deze gegevens te behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, zowel wat betreft het gebruik als de beveiliging van de gegevens. Indien Profile Group een verzoek krijgt om verwijdering van persoonsgegevens die aan derden werden doorgegeven, zet Profile Group de nodige stappen om deze derde partij op de hoogte te brengen van het verzoek. 

Cookies en beleid voor de bescherming van de persoonlijke gegevens van kandidaten

Alle informatie betreffende cookies en de verwerking van de persoonsgegevens van de kandidaten zijn beschikbaar hier